Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Karta zgłoszenia - ZŁOTA TRĄBKA 2020

2020-02-12

 

Karta zgłoszenia na XVII MMiędzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020

dostępna jest do pobrania tutaj: Karta zgłoszenia
Regulamin XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020

2019-12-30

 

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 10 marca 2020 roku.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu - minimum 1800 dpi poziomo - i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (6 czerwca 2020), konkursie musztry (7 czerwca 2020) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2020 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 5 kwietnia 2020 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów i zdjęć zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zięciach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaję się za zgodę udzieloną Organizatorowi na wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy).

 

Regulamin konkursów

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 3 kwietnia 2020 roku; partytury nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy).Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.

4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

Konkurs Estradowy

Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa

Termin: 6 czerwca 2020 roku

  1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  2. A – orkiestry dęte,
  3. B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 7 czerwca 2020 roku

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest (będzie podany w późniejszym terminie).

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.

 

Konkurs musztry

 

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 7 czerwca 2020 roku.

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.

3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.

4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

 

Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
- dla najlepszej grupy mażoretek,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego.

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

woj. śląskie

tel.: +48 338174232

e-mail: festiwal@dk.kozy.pl

 

www.festiwal.kozy.pl
Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2019

2019-06-03

 

                                                                                   PROTOKÓŁ JURY

                                                          Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

                                         XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                                    Kozy, Jasienica

                                                                              1 - 2  czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                                                                               Kozy, 2 czerwca 2019 r.

 

Jury Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

płk dr Paweł Lewandowski – muzyk, dyrygent, pedagog, były kapelmistrz i inspektor orkiestr wojskowych, dyrektor artystyczny szeregu festiwali, konkursów orkiestrowych, kameralnych i kompozytorskich, organizuje sympozja naukowe, warsztaty dyrygenckie i instrumentalne.

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, manager i pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury, jest nauczycielem szkół muzycznych w Bytomiu i Chorzowie.

mgr  Wiesława Kobiela – sekretarz Jury

 

Po wysłuchaniu 4 zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2019 Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

 

BRĄZOWY DYPLOM – 70 punktów - otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej  Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz:  Wojciech Pompka

BRĄZOWY DYPLOM – 72 punkty  - otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno Kapelmistrz:  Krzysztof Jabłoński

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów - wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1000zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz Kapelmistrz:  Stanisław Wróbel

ZŁOTY DYPLOM – 96 punktów  - otrzymuje Tingle-Tangle Band z Pisarzowic, kapelmistrz:. Marcin Słonina

Puchar Starosty Bielskiego wraz z nagrodą pieniężną otrzymuje Tingle-Tangle Band z Pisarzowic, kapelmistrz:  Marcin Słonina

 

 

                                                                                     PROTOKÓŁ JURY

                                                                                Konkursu Estradowego

                                            XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                                       Kozy, Jasienica

                                                                                    1 - 2  czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                                                                Bielsko-Biała, 2 czerwca 2019 r.

 

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

płk dr Paweł Lewandowski – muzyk, dyrygent, pedagog, były kapelmistrz i inspektor orkiestr wojskowych, dyrektor artystyczny szeregu festiwali, konkursów orkiestrowych, kameralnych i kompozytorskich, organizuje sympozja naukowe, warsztaty dyrygenckie i instrumentalne.

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, manager i pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury, jest nauczycielem szkół muzycznych w Bytomiu i Chorzowie.

mgr Wiesława Kobiela – sekretarz Jury

 

            Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

 

Po wysłuchaniu 7 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii A - Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM –  punktów 60– otrzymuje Parafialna Orkiestra Dęta z Soli kapelmistrz: Stanisław Kurowski

BRĄZOWY DYPLOM –  punktów 66 otrzymuje Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice Kapelmistrzyni: Joanna Knapik

BRĄZOWY DYPLOM –  punkty 70 – otrzymuje Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą Kapelmistrz:  Wojciech Pompka

SREBRNY DYPLOM –  punktów 78 – otrzymuje  Orkiestra Dęta Zator Kapelmistrz : Łukasz Jabcoń wraz z nagrodą pieniężną

SREBRNY DYPLOM –  punktów 78 – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno Kapelmistrz:  Krzysztof Jabłoński wraz z nagrodą pieniężną

SREBRNY DYPLOM –  punktów 81 – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz kapelmistrz:  Stanisław Wróbel wraz z nagrodą pieniężną

ZŁOTY DYPLOM –  punktów 100 – otrzymuje  Tingle-Tangle Band z Pisarzowic Kapelmistrz: Marcin Słonina

 

Puchar Wójta Gminy Kozy wraz z nagrodą pieniężną otrzymuje  Tingle-Tangle Band z Pisarzowic Kapelmistrz: Marcin Słonina.

 

                                                                                       PROTOKÓŁ JURY

                                                                                    Konkursu Mażoretek

                                             XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                                       Kozy, Jasienica

                                                                                   1 - 2  czerwca 2019 r.

 

                                                                                                                                            Bielsko-Biała, 2 czerwca 2019 r.

 

Jury Konkursu mażoretek w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

płk dr Paweł Lewandowski – muzyk, dyrygent, pedagog, były kapelmistrz i inspektor orkiestr wojskowych, dyrektor artystyczny szeregu festiwali, konkursów orkiestrowych, kameralnych i kompozytorskich, organizuje sympozja naukowe, warsztaty dyrygenckie i instrumentalne.

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, manager i pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury, jest nauczycielem szkół muzycznych w Bytomiu i Chorzowie.

mgr Wiesława Kobiela – sekretarz Jury

Oceniano:

widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

Po obejrzeniu prezentacji zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej w ramach XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” oraz zespół mażoretek Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

SREBRNY DYPLOM – 80  punktów - wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 800zł otrzymują Mażoretki „Nemezis” z Hecznarowic z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz, instruktor Kinga Biba, kapelmistrz: Stanisław Wróbel

ZŁOTY DYPLOM – 90 punktów – otrzymują Mażoretki „Presto” z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Żytno, instruktor Alina Jabłońska, kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński

Wyróżnienie otrzymują Mażoretki „Nemezis” instruktor Kinga Biba.

Puchar Wójta Gminy Jasienica dla zwycięzcy konkursu mażoretek z towarzyszeniem orkiestry wraz z nagrodą pieniężną otrzymują Mażoretki „Presto”, z towarzyszeniem Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Żytno, instruktor Alina Jabłońska, kapelmistrz:  Krzysztof Jabłoński.

 

 

                                                                                        PROTOKÓŁ JURY

                                                                                 Wyróżnienia i Grand Prix

                                                 XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                                         Kozy, Jasienica

                                                                                      1 - 2 czerwca 2019 r.

                                 

 

                                                                                                                                             Jasienica, 2 czerwca 2019 r.

 

Jury w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadzi klasie puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

płk dr Paweł Lewandowski –– muzyk, dyrygent, pedagog, były kapelmistrz i inspektor orkiestr wojskowych, dyrektor artystyczny szeregu festiwali, konkursów orkiestrowych, kameralnych i kompozytorskich, organizuje sympozja naukowe, warsztaty dyrygenckie i instrumentalne.

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, manager i pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, kierownik studiów podyplomowych z zakresu dyrygentury, jest nauczycielem szkół muzycznych w Bytomiu i Chorzowie.

Sekretarz: mgr Wiesława Kobiela

 

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

 

Puchar Wójta Gminy Kozy dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego otrzymuje Łukasz Jabcoń, Kapelmistrz Orkiestry Dętej Zator

Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Stanisław Wróbel

Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego otrzymuje Krzysztof Jabłoński kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Żytno

Puchar Jacka Falfusa – posła na Sejm RP dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz:  Stanisław Wróbel

Puchar Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego uczestnika Festiwalu otrzymuje dziewięcioletnia Kinga Bus z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Żytno Kapelmistrz:  Krzysztof Jabłoński

Dyplom dla wyróżniającego się muzyka orkiestrowego Janusza Czapli z Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Żytno, Kapelmistrz:  Krzysztof Jabłoński

Grand Prix nie przyznano.

 

Nagrody pieniężne wyczerpują pulę nagród wynoszącą 9000 zł.

 

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.

 
Zapraszamy na Festiwal!

2019-05-21

 

                   Folder XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2019 (PDF) - kliknij

 

 
Przedstawiamy zespoły ZŁOTEJ TRĄBKI 2019

2019-05-10

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno
Kapelmistrz Krzysztof Jabłoński

Jedna z najprężniej działających orkiestr w powiecie radomszczańskim. Powstała z inicjatywy wójta Janusza Czapli i radnych gminy Żytno, działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. Posiada bogaty repertuar – od standardowych utworów dętych aż po aranżacje bluesowe i diksilendowe. Swoją grą uświetnia rozmaite uroczystości lokalne, kościelne oraz państwowe. Zespół ma na swoim koncie pierwsze nagrody i wyróżnienia, zdobyte podczas festiwali czy przeglądów orkiestr dętych w kraju (m.in. w Więcławicach, Włoszczowie, Gildach, Wąbrzeźnie, Kozach) oraz za granicą (w Bułgarii, Niemczech). Brał też udział w projekcie „Kocham te święta” oraz w Europejskich Targach Muzycznych „Co jest grane” w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Od 2014 roku orkiestrze towarzyszy grupa mażoretek Presto, która do wykonywanej muzyki prezentuje musztrę paradną i układy taneczne. Trenerem i choreografem ćwiczących w dwóch grupach wiekowych dziewcząt jest Alina Jabłońska.
Zespół zaprezentuje się w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego – w kategorii orkiestr dętych, oraz podczas koncertów festiwalowych.

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
Kapelmistrz Stanisław Wróbel
Istniejąca przeszło 25 lat orkiestra, której dewizą jest: „zagrać jak najpiękniej, a swoją sztuką trafić do uczuć i serc słuchaczy”, uczestniczy w różne¬go rodzaju uroczystościach i festiwalach. Wykonuje każdy rodzaj muzyki: od klasycznej, marszowej po rozrywkową i taneczną, gromadząc tłumy słuchaczy. Tra¬dycją zespołu jest, stanowiący zawsze duże wydarzenie artystyczne, koncert noworoczny. Występy festiwalowe oraz te z udziałem gwiazd (Zbigniew Wodecki, Edyta i Łukasz Golcowie czy grupa Vox) dostarczają muzykom niezapomnianych przeżyć. W dwóch ostatnich latach orkiestra otrzymała: III miejsce w koncer¬cie estradowym (w kategorii mała orkiestra) na 45. Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu (2017), nagrodę specjalną podczas Międzygminnej Rewii Orkiestr Dętych w Kaniowie (2017), a także w ramach Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” – Zło¬ty Dyplom w Konkursie Musztry Orkiestrowej (2017), Srebrny Dyplom w Konkursie Estradowym (2017) oraz Złoty Dyplom (2017) i Brązowy Dyplom (2018) w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego.
Zespół usłyszymy w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego, a także w koncertach festiwalowych.

 

 

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą
Kapelmistrz Wojciech Pompka
Powstała w 1923 roku, pierwszym kapelmistrzem został miejscowy organista Józef Matuszczak. Jego następcami byli: Teodor Polewski, Stanisław Staszewski, Adam Szczepański, Antoni Kot, Bronisław Mazurek, Bogdan Pięta, Bartosz Szaraniec. Od 2014 roku kapelmistrzem jest Wojciech Pompka, wybitny muzyk, oboista Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Dysponując dość szerokim repertuarem utworów, zespół bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych, a także imprezach masowych. Z powodzeniem uczestniczy w powiatowych, wojewódzkich i regionalnych konkursach. Podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Krzepicach zdobył w kategorii przemarsz – I miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Pilśniaka (2017), II miejsce i Puchar Starosty Kłobuckiego Henryka Kiepury (2018) i III miejsce (2016), oraz w kategorii występ sceniczny – III miejsce (2016). W 2017 roku orkiestra zainaugurowała 14. Noc Kulturalną w Częstochowie.
Zespół wystąpi w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego, jak również w koncertach festiwalowych.

 

Orkiestra Dęta Zator

Kapelmistrz Łukasz Jabcoń
W ubiegłym roku Orkiestra Dęta Zator świętowała jubileusz – 15 lat istnienia, nowym kapelmistrzem został Łukasz Jabcoń. Zespół działa przy Regionalnym Ośrodku Kultury Doliny Karpia w Zatorze im. Jana Matejki. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-kulturalnym miasta i gminy. Stale pozyskuje młodych adeptów. Swoją muzyką uświetnia uroczystości lokalne (w tym Zatroski Koncert Noworoczny, Święto Karpia, dożynki) oraz święta państwowe; koncertuje również za granicą.
Zespół zaprezentuje się w Konkursie Estradowym, w kategorii orkiestr dętych.

 

 

Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

Kapelmistrzyni Joanna Knapik
Orkiestra istnieje od 99 lat. Swoją działalność rozpoczęła przy To¬warzystwie Gimnastycznym Sokół i od tej pory jest stale obecna w życiu społecznym, kulturalnym, religijnym miasta i gminy Myślenice. Występuje także podczas festiwali, konkursów i innych imprez w kraju oraz za granicą (Włochy, Węgry, Hiszpania, Słowacja, Chorwacja). Zajmuje czołowe miejsca w powiatowych i woje¬wódzkich przeglądach orkiestr dętych. W swoim repertuarze ma pieśni kościelne, utwory patriotyczne, biesiadne, rozryw¬kowe, marsze wesołe i żałobne, a także muzykę klasyczną i pop. W 2015 roku na Festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii spośród 217 zespołów z całego świata myślenicka orkiestra otrzymała tytuł „Best of the Best”. Z kolei w 2017 roku promowała kulturę polską we Francji i Rumunii.
Zespół usłyszymy w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym oraz podczas koncertów festiwalowych.

 

 

Parafialna Orkiestra Dęta z Soli

Kapelmistrz Stanisław Kurowski
Powstała w 2015 roku przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Soli z inicjatywy proboszcza Jana Mamcarza. Pierwszym kapelmistrzem, a zarazem instruktorem gry na instrumentach dętych był Czesław Szczotka, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Orkiestry Dętej w Milówce. To pod jego okiem młodzi adepci muzyki stawiali pierwsze kroki. Od dwóch lat zespołem kieruje emerytowany puzonista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Stanisław Kurowski. Grupa wielokrotnie występowała podczas uroczystości parafialnych i gminnych (w Rajczy, Zwardoniu, Hałcnowie), zyskując uznanie słuchaczy.
Zespół wystąpi w Konkursie Estradowym – w kategorii orkiestr dętych, oraz w koncertach festiwalowych.

 

 

Tingle-Tangle Band z Pisarzowic
Kapelmistrz Marcin Słonina
Zespół powstał w 2017 roku z inicjatywy przyjaciół – młodych instrumentalistów z Pisarzowic i sąsiednich miejscowości, którzy przez lata realizowali wspólnie liczne projekty muzyczne. Na repertuar składają się marsze, pieśni kościelne, utwory muzyki klasycznej, rozrywkowej, filmowej, tanecznej w autorskich opracowaniach. Zespół zapewnia oprawę muzyczną uroczystości kościelnych, ślubów, wesel, festynów, a także organizuje własne koncerty. W 2017 roku podczas XIV Międzynarodego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” zdobył w Konkursie Estradowym, w kategorii pokrewnych formacji instrumentalnych Złoty Dyplom. Na początku 2019 roku muzycy postanowili powiększyć swój skład, głównie o instrumenty dęte drewniane.
Zespół zaprezentuje się w kategorii orkiestr dętych w Konkursie Estradowym i Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar Starosty Bielskiego oraz w koncertach festiwalowych.

 

 

Mażoretki Nemezis z Hecznarowic
Instruktorka Kinga Biba
Zespół powstał w 2001 roku jako grupa działająca przy lokalnej orkiestrze dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Instruktorką była wówczas Renata Stawowczyk. W 2003 roku mażoretki przeszły pod opiekę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, a ich choreografem została Kinga Biba. W programie scenicznym grupa prezentuje zarówno tradycyjne układy marszowe, jak i choreografię stworzoną do znanych i lubianych utworów muzyki rozrywkowej. Uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych, festiwalach, konkursach zarówno krajowych jak i zagranicznych, uzyskując z roku na roku coraz wyższe lokaty. W 2013 roku zespół był nominowany na Mistrzostwa Europy Mażoretek na Węgrzech, a w 2014 na Mistrzostwa Świata Mażoretek w Czechach. W 2016 roku wystąpił we Francji podczas Carnaval de Nice „Roi des Medias”. W 2018 roku na XX Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał trzy srebrne medale i jeden brązowy w prezentacjach małych form oraz szóste miejsce w formacji junior.
Zespół zobaczymy w Konkursie Musztry Orkiestrowej.