Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa
1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.
3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 24 marca 2023 roku.
4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu – nie starszych niż dwa lata) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.
5. Zespoły mogą uczestniczyć w konkursie estradowym, konkursie musztry orkiestrowej i/lub mażoretek, obowiązkowo uczestniczą w paradzie orkiestr i obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach festiwalowych)
6. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.
7. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 7 kwietnia 2023 roku, www.zlatatrabka.pl
8. Każdy zespół zgłoszony do konkursuów zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną wysłane przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom pocztą e-mail na wskazany w karcie zgłoszenia adres kontaktowy.
9. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.
10. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 14 kwietnia 2023 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
12. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów, zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zdjęciach oraz nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu i jego kolejnych edycji (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji).

Organizatorzy zapewniają:
1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu,
2. Pokrycie kosztów zakwaterowania dla zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej powyżej 200 km – obowiązuje kolejność zgłoszeń (Uwaga! Noclegi będą dostępne po przyznaniu i przekazaniu dotacji Organizatorowi z MKiDN ).
3. Obiad:
- 3 czerwca (sobota) dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym,
- 4 czerwca (niedziela) dla zespołów uczestniczących w konkursie musztry orkiestrowej i mażoretek oraz koncertach festiwalowych,
4. Posiłek po koncertach plenerowych 3 czerwca,
5. Opiekuna dla zespołu podczas trwania Festiwalu.

Organizatorzy nie zapewniają:
1. Zwrotu kosztów podróży.
2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej mniej niż 200 km i pozostałych posiłków. 

Konkurs estradowy
Miejsce: Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej
Termin: 3 czerwca 2023 roku.
1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2022 roku nie może brać udziału w konkursie.
2. Zespół może wziąć udział w konkursie stacjonarnym lub online.
3. Zespół zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (w formacie PDF) utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 12 maja 2023 roku.
4. Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego (link do nagrań) upływa 29 maja 2023 roku. Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA (nagranie z 2023 roku).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)
6. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
7. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.
8. Czas prezentacji utworów konkursowych (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.
9. O kolejności przesłuchań w konkursie decydują Organizatorzy.
10. Orkiestry uczestniczące w konkursie stacjonarnym zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów.
11. Zespoły nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.