Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Lista zakwalifikowanych orkiestr

2019-03-15

 

Lista zakwalifikowanych zespołów na 

XVI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych  „Złota Trąbka” 2019

             

1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Żytno, Kapelmistrz: Krzysztof Jabłoński

2. Orkiestra Dęta Zator, Kapelmistrz: Łukasz Jabcoń

3. Parafialna Orkiestra Dęta z Soli, Kapelmistrz: Stanisław Kurowski

4. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Kapelmistrz: Stanisław Wróbel

5. Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice, Kapelmistrz: Joanna Knapik

6. Tingle-Tangle Band z Pisarzowic, Kapelmistrz: Marcin Słonina

7. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą, Kapelmistrz: Wojciech Pompka
Nowy termin!!!

2019-02-28

 

                        Termin nadsyłania kart zgłoszeń na Festiwal

                                           został przesunięty

                                         do 15 marca 2019 r.

                                 Czekamy na Wasze zgłoszenia!
Regulamin Festiwalu 2019

2018-12-03

 

Program XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych

„Złota Trąbka” 2019

 

Sobota, 1 czerwca 2019 r.

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego – Kozy, estrada przy ul. Szkolnej

Koncerty plenerowe – Bielsko-Biała i miejscowości powiatu bielskiego

 

Niedziela, 2 czerwca 2019 r.

Konkurs EstradowyEstrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Parada orkiestr w Kozach

Konkurs musztry orkiestrowej – Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ

Koncerty plenerowe – miejscowości powiatu bielskiego.

Zakończenie XVI Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 2019 – Jasienica – Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny DRZEWIARZ
Ogłoszenie wyników Festiwalowych i koncert laureata.

 

                                                                        Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

 

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 1 marca 2019 roku.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu - minimum 1800 dpi poziomo - i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (2 czerwca 2019), konkursie musztry (2 czerwca 2019) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 15 marca 2019 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 5 kwietnia 2019 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów i zdjęć zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zięciach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaję się za zgodę udzieloną Organizatorowi na wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy).

 

Organizatorzy zapewniają:

Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu.

Obiad:

01.06 dla zespołów uczestniczących w Konkursie o Puchar Starosty Bielskiego.

02.06 dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym lub konkursie musztry orkiestrowej

Posiłek po koncertach plenerowych.

Opiekuna dla każdego zespołu podczas trwania Festiwalu.

 

Organizatorzy nie zapewniają:

Zwrotu kosztów podróży.

Pokrycia kosztów zakwaterowania i pozostałych posiłków.

Konkursy

 

Regulamin konkursów

 

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 5 kwietnia 2019 roku; partytury nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr w Kozach oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy).

Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.

4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 1 czerwca 2019 roku

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A  –  orkiestry dęte,

                B  –  pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest (będzie podany w późniejszym terminie).

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Estradowy

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 2 czerwca 2019 roku

1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:

                A – orkiestry dęte,

                B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 min. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs musztry

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 2 czerwca 2019 roku.

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu max. 5 minut.

3.  Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach  107 m x 62 m.

4.  O kolejności prezentacji  konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom         – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom    – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom   – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

Wyróżnienia:

dla najlepszego zespołu zagranicznego,

dla najlepszego zespołu polskiego,

dla najlepszego zespołu młodzieżowego,

dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,

dla najlepszej grupy mażoretek,

dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,

dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego.

 

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

 

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.

Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Organizatorzy Festiwalu:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej

Dom Kultury w Kozach

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

Bielskie Centrum Kultury

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

tel. 33 8174232

www.festiwal.kozy.pl

e-mail: festiwal@kozy.pl

 

 

 

 

 
Wyniki Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2018

2018-06-05

 

Zakończył się XV Miedzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2018.

Przedstawiamy wyniki konkursów:

 

                                                                               PROTOKÓŁ JURY

                                                                           Konkursu Estradowego

                                        XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                        Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

                                                                                  2 -3  czerwca 2018 r.

                                                                                                                                                      Bielsko-Biała, 2 czerwca 2018 r.

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor

płk dr Paweł Lewandowski – dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

mgr Justyna Kobiela – sekretarz Jury

Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu 11 orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A - Orkiestry Dęte:

 

BRĄZOWY DYPLOM – 60 punktów – otrzymuje  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy Kapelmistrzyni: Katarzyna Widorowska.

BRĄZOWY DYPLOM – 63 punkty – otrzymuje Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice

Kapelmistrzyni: Joanna Knapik.

BRĄZOWY DYPLOM – 65 punktów – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz

Kapelmistrz:  Stanisław Wróbel.

BRĄZOWY DYPLOM – 70 punktów – otrzymuje  Orkiestra Dęta SYGNAŁ z Radziszowa Kapelmistrz: Przemysław Drabczyk.

SREBRNY DYPLOM –  76  punktów – otrzymuje  Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Kapelmistrz: Karol Pyka.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Wind Orchestra Pernik  

Kapelmistrz: Trifon Trifonov.

SREBRNY DYPLOM – 85 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Kłomnice  

Kapelmistrz: Marcin Gała.

SREBRNY DYPLOM – 88 punktów – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK

 w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Ligocie  

Kapelmistrz: Tomasz Janusz.

ZŁOTY DYPLOM – 98 punktów – otrzymuje  Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca Kapelmistrz: Bartłomiej Pięta.

 

W kategorii B - Pokrewne Formacje Instrumentalne:

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Blach Kapela z Jasienicy

Kapelmistrz: Tadeusz Rozumek.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Big Band Kłomnice i Okolice

Kapelmistrz: Marcin Gała.

 

Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej otrzymuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca, kapelmistrz: Bartłomiej Pięta.

                                                  

                                   kreska ozdobna

 

                                                                                     PROTOKÓŁ JURY

                                                              Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

                                              XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

                                                                                     2-3  czerwca 2018 r.

                                                                                                                                                              Kozy, 3 czerwca 2018 r.

 

Jury Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor

płk dr Paweł Lewandowski – dyrektor Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

mgr Justyna Kobiela – sekretarz Jury

 

Po wysłuchaniu 8 zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2018 Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

BRĄZOWY DYPLOM – 69 punktów – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy, kapelmistrz: Katarzyna Widorowska

BRĄZOWY DYPLOM – 72 punkty – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, kapelmistrz: Stanisław Wróbel

SREBRNY DYPLOM – 77 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Kłomnice,

kapelmistrz: Marcin Gała

SREBRNY DYPLOM – 78 punktów – otrzymuje Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

kapelmistrz: Karol Pyka

SREBRNY DYPLOM – 79 punktów – otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK

w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Ligocie,

kapelmistrz: Tomasz Janusz.

SREBRNY DYPLOM – 80 punktów – otrzymuje Wind Orchestra Pernik (Bułgaria), kapelmistrz: Trifon Trifonov.

ZŁOTY DYPLOM – 98 punktów – otrzymuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca, kapelmistrz: Bartłomiej Pięta.

 

W kategorii B – Pokrewne Formacje Instrumentalne:

SREBRNY DYPLOM – 79 punktów – otrzymuje Blach Kapela z Jasienicy,

kapelmistrz: Tadeusz Rozumek.

 

Puchar Starosty Bielskiego otrzymuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca,

Kapelmistrz: Bartłomiej Pięta.

 

                                   kreska ozdobna

 

                                                                                     PROTOKÓŁ JURY

                                                                           Konkursu Musztry Orkiestrowej

                                              XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                            Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

                                                                                    2 – 3  czerwca 2018 r.

 

                                                                                                                                                               Jasienica, 3 czerwca 2018 r.

Jury w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej     w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor

dr Bogusław Jan Bęben – dyrygent symfoniczno-operowy, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kierownik studiów Dyrygentura Orkiestr Dętych i Big Bandów

mgr Justyna Kobiela – sekretarz Jury

Oceniano: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną, dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry oraz ogólny wyraz artystyczny.

Po obejrzeniu prezentacji 3 orkiestr zgłoszonych do konkursu musztry orkiestrowej w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

BRĄZOWY DYPLOM – 65 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Kłomnice

Kapelmistrz: Marcin Gała

Pierwszy układ choreograficzny, autorka: Anna Kościuch.

 

BRĄZOWY DYPLOM – 70 punktów – otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Kłomnice Kapelmistrz: Marcin Gała

Drugi układ choreograficzny, autorka: Anna Kościuch.

 

ZŁOTY DYPLOM  – 91  punktów -  Wind Orchestra Pernik

Kapelmistrz: Trifon Trifonov

Autorka choreografii: Yoana Yordanova-Sojka

Puchar Wójta Gminy Jasienica dla zwycięzcy konkursu musztry orkiestrowej otrzymuje Wind Orchestra Pernik z Bułgarii,

Kapelmistrz: Trifon Trifonov.

Autorka choreografii: Yoana Yordanova-Sojka

 

                                 kreska ozdobna

                                                                              

                                                                                   PROTOKÓŁ JURY

                                                                              Wyróżnienia i Grand Prix

                                                   XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

                                                                           Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

                                                                                    2 - 3 czerwca 2018 r.                                        

                                                                                                                                               Jasienica, 3 czerwca 2018 r.

Jury w składzie:

prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista basowy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, obecnie w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim Fryderyka Chopina prowadzi klasę puzonu, jest nauczycielem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej.

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor.

dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent symfoniczno-operowy, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kierownik studiów Dyrygentura Orkiestr Dętych i Big Bandów.

Sekretarz: mgr Justyna Kobiela

Jury Festiwalu postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

 

Puchar Wójta Gminy Jasienica dla najlepszego zespołu zagranicznego otrzymuje Wind Orchestra Pernik (Bułgaria),

Kapelmistrz: Trifon Trifonov.

 

Puchar Wójta Gminy Kozy dla najlepszego zespołu polskiego otrzymuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca,

kapelmistrz: Bartłomiej Pięta

 

Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddziału w Bielsku-Białej dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK w Czechowicach-Dziedzicach z siedzibą w Ligocie, kapelmistrz: Tomasz Janusz

 

Puchar Starosty Powiatu Bielskiego dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego otrzymuje Karol Pyka, kapelmistrz Cieszyńskiej Orkiestry Dętej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Estradowego otrzymuje Bartłomiej Pięta, kapelmistrz  Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lublińca

 

Puchar Jacka Falfusa – posła na Sejm RP dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Lublińca, Kapelmistrz: Bartłomiej Pięta

 

Puchar Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego uczestnika Festiwalu otrzymuje pięcioletni Jakub Pawlikowski  z Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Drzewicy

 

Dyplom dla najlepszego solisty Festiwalu otrzymuje saksofonista Karol Mastalerz z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Lublińca.

Uczeń klasy saksofonu prof. Pawła Gusnara i dr Alicji Wołyńczyk z ZPSM nr 1 w Warszawie, najmłodszy finalista eurowizji dla młodych muzyków „Młody Muzyk Roku 2016” transmitowany w TVP Kultura, laureat m.in. Festiwalu „EMONA” w Ljubljanie, Europejskiego Forum Saksofonowego, Konkursu Muzyki XX i XXI wieku dla Młodych Wykonawców, stypendysta programu Młoda Polska 2018, działającego pod egidą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Wyróżnienie otrzymują Mażoretki „Nemezis” z Wilamowic,

instruktor Kinga Biba.

 

Wyróżnienie otrzymują Mażoretki Perfecto z MDK w Czechowicach-Dziedzicach,

instruktor Katerina Kubićkova.

 

Wyróżnienie otrzymują Mażoretki „Fanaberia” Kłomnice,

instruktor Anna Kościuch.  

 

Po analizie protokołów XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Konkursu Estradowego, Przeglądu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oraz Konkursu Musztry Orkiestrowej Jury stwierdza, iż:

zdobywcą Grand Prix Festiwalu zostaje Wind Orchestra Pernik (Bułgaria), kapelmistrz: Trifon Trifonov

 

Jury wyraża podziękowania i gratulacje dla organizatorów XV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA za wzorowe przeprowadzenie imprezy oraz wyjątkową atmosferę. Władzom samorządowym za kontynuowanie podjętej inicjatywy organizowania i wspierania ruchu amatorskiego orkiestr dętych.

 
Zapraszamy na Festiwal!!!

2018-05-28

 

                           http://www.domkultury.kozy.pl/pliki/2018/ZLOTA_TRABKA_2018/Zlota-Trabka-2018_-_afisz.png