Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

XVII edycja naszego festiwalu ZŁOTA TRĄBKA przeniesiona

2020-04-03

 

Z powodu pandemii koronawirusa, w porozumieniu z organizatorami XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020, podjęto decyzję o przeniesieniu naszego festiwalu na rok 2021. Dokładny termin festiwalu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.festiwal.kozy.pl w późniejszym czasie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zespoły są automatycznie zakwalifikowane do przyszłorocznego festiwalu. Udział będzie możliwy po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w festiwalu u organizatorów w terminie podanym na stronie internetowej festiwalu.
2020-04-03

Z powodu pandemii koronawirusa, w porozumieniu z organizatorami XII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020, podjęto decyzję o przeniesieniu naszego festiwalu na rok 2021.

Dokładny termin festiwalu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.festiwal.kozy.pl w późniejszym czasie.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zespoły są automatycznie zakwalifikowane do przyszłorocznego festiwalu. Udział będzie możliwy po uprzednim potwierdzeniu uczestnictwa w festiwalu u organizatorów w terminie podanym na stronie internetowej festiwalu.
Orkiestry zakwalifikowane na Festiwal ZŁOTA TRĄBKA 2020

2020-03-19

 

Orkiestry zakwalifikowane na
XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
ZŁOTA TRĄBKA 2020

1. Lakiteleki Tűzoltózenekar (Węgry)
Kapelmistrz: Ferenc Szőke
wraz z zespołem mażoretek
Instruktorka: Edina Kardos

2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice (Polska)
Kapelmistrz: Jakub Krysta

3. Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń (Polska)
Kapelmistrz: Piotr Kaczor
wraz z zespołem mażoretek „Big Bang” Gostyń
Instruktorki: Karina Altman, Pola Walinowicz

4. Szkolna Orkiestra Dęta Allegretto z Rogoźnika (Polska)
Kapelmistrz: Krzysztof Zając

5. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz (Polska)
Kapelmistrz: Agnieszka Hałat

6. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowach nad Okszą (Polska)
Kapelmistrz: Wojciech Pompka

7. Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Polska)
Kapelmistrz: Karol Pyka

8. Orkiestra Dęta Sobolów (Polska)
Kapelmistrz: Justyna-Chmielek-Korbut

9. Gminna Orkiestra Dęta Kroczyce (Polska)
Kapelmistrz: Tomasz Zawadzki

 

Dziękujemy za Wasze zgłoszenia. Szczegółowy program zostanie dostarczony niebawem.

Kontakt z nami: festiwal@dk.kozy.pl
Karta zgłoszenia - ZŁOTA TRĄBKA 2020

2020-02-12

 

Karta zgłoszenia na XVII MMiędzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020

dostępna jest do pobrania tutaj: Karta zgłoszenia
Regulamin XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2020

2019-12-30

 

Warunki uczestnictwa

1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.

2. W ramach Festiwalu organizowany jest Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego, w którym mogą uczestniczyć orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne.

3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 10 marca 2020 roku.

4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu - minimum 1800 dpi poziomo - i nagrania) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.

5. Zespoły mogą uczestniczyć w Konkursie Estradowym i/lub Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego i/lub konkursie musztry oraz obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach Festiwalu).

6. Zdobycie Grand Prix Festiwalu uwarunkowane jest udziałem zespołu w paradzie (6 czerwca 2020), konkursie musztry (7 czerwca 2020) oraz minimum w jednym z pozostałych konkursów.

7. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań przesłanych pocztą elektroniczną lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu (nie starszych niż dwa lata).

8. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 20 marca 2020 roku, www.festiwal.kozy.pl

9. Każdy zespół zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną dostarczone przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom.

10. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.

11. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 5 kwietnia 2020 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.

13. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów i zdjęć zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zięciach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaję się za zgodę udzieloną Organizatorowi na wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy).

 

Regulamin konkursów

1. Ubiegłoroczny laureat Grand Prix Festiwalu nie może brać udziału w konkursach.

2. Zespół zakwalifikowany do Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur utworów konkursowych do 3 kwietnia 2020 roku; partytury nie będą zwracane.

3. Orkiestry uczestniczące w konkursach zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy).Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 3 punkty.

4. Zespoły nagrodzone w konkursach są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

 

Zasady konkursów:

Konkurs Estradowy

Miejsce: Bielsko-Biała, estrada plenerowa

Termin: 6 czerwca 2020 roku

  1. Konkurs estradowy zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
  2. A – orkiestry dęte,
  3. B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań i prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

Miejsce: Estrada plenerowa na placu targowym w Kozach

Termin: 7 czerwca 2020 roku

 

1. Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,

B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)

2. W programie konkursowym utworem obowiązkowym jest (będzie podany w późniejszym terminie).

3. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.

4. Czas prezentacji (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.

5. O kolejności przesłuchań decydują Organizatorzy.

 

Konkurs musztry

 

Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy

Termin: 7 czerwca 2020 roku.

1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.

2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.

3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.

4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.

 

Regulamin Jury:

1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

2. Jury Konkursu Estradowego i Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury konkursu musztry oceniać będzie: widowiskowość i tempo pokazu, kompozycję choreograficzną oraz dobór muzyki do poszczególnych elementów musztry, kreatywność, uwzględnienie nowych form oraz ogólny wyraz artystyczny.

4. Oceny Jury są tajne.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

 

Nagrody:

Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą średnią liczbę punktów z konkursu musztry i pozostałych konkursów, w których brała udział.

Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.

Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.

Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.

 

Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu Oddziału Bielskiego PZChiO,
- dla najlepszej grupy mażoretek,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu estradowego,
- dla najlepszego kapelmistrza Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego.

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Biuro Festiwalu:

Dom Kultury w Kozach

ul. Krakowska 2

43-340 Kozy

woj. śląskie

tel.: +48 338174232

e-mail: festiwal@dk.kozy.pl

 

www.festiwal.kozy.pl